Курс валют в кыргызстане на сегодня рубль на сом айыл банк: Курсы валют в Айыл Банк :: Банки Кыргызстана

Курсы валют в Кыргызстане

Обменный помощник

КАЛЬКУЛЯТОР ВАЛЮТ

Сколько у Вас денег?

Вы сможете купить:

Маршрут:

Расчёт осуществляется по самым выгодным курсам коммерческих банков и обменных пунктов на текущий момент времени.

Курсы валют Национального банка КР

ПАРЫ ВАЛЮТ


-

Пары валют представлены официальными курсами валют Национального Банка КР

1/2г
График строится на основе курсов валют НБКР

Курсы валют коммерческих банков и обменных пунктов


БАНКИ И ОБМЕНКИ
28 апреля
Доллар


Евро


Рубль


Тенге

ПокупкаПродажаПокупкаПродажаПокупкаПродажаПокупкаПродажаВремя

Курсы валют коммерческих банков и обменных пунктов. Курсы коммерческих банков обновляются автоматически каждые 10 минут. Курсы обменных пунктов устанавливаются пользователями.

Нажмите на «Покупка/Продажа», чтобы отсортировать курс.

Зеленым цветом отмечен лучший курс.

Калькулятор валют
Курс сома

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы

Орточо салмактанып
алынган номиналдык чен
01.01.2023 — 30.06.2023
17,12
Банк аралык кредит рыногундагы чендер 14.04.2023 — 19.04.2023
Репо-операциялары10,61

Орточо салмактанып алынган чен

 
1. Коммерциялык банктар

2023-жылдын жалган куран
   1. 1 Бардыгы болуп чен17,87 %
         анын ичинде:
         — улуттук валютада18,92 %
         — чет өлкө валютасында8,33 %
   1.2 Тармактар боюнча чендер
      Өнөр жайы15,08 %
      Айыл чарбасы18,09 %
      Транспорт18,20 %
      Байланыш4,67 %
      Соода15,15 %
      Даярдоо жана кайра иштетүү21,57 %
      Курулуш19,25 %
      Ипотека14,56 %
      Керектөө кредиттери22,17 %
      Социалдык кызматтар13,85 %
      Жана башкалар16,19 %
 
2. Банктык эмес финансы-кредиттик мекемелер

2022-жылдын 4-чейреги
      2.1 Бардыгы болуп чен29,84 %
   2.2 Микрофинансылык уюмдар
      2.2.1 Бардыгы болуп29,98 %
      2.2.2 Тармактар боюнча:
         Өнөр жайы28,65 %
         Айыл чарбасы31,43 %
         Транспорт28,01 %
         Байланыш
         Соода27,77 %
         Даярдоо жана кайра иштетүү27,18 %
         Курулуш28,71 %
         Керектөө кредиттери30,92 %
         Кызматтар31,24 %
         Жана башкалар32,51 %
         ФКУ кредиттер18,24 %
   
2.